smw/schema:Group:Schema properties

出自全漫画
前往:導覽搜尋
PROPERTY_GROUP_SCHEMA
此架構類型支援以定義屬性群組的方式來協助架構瀏覽介面。
正在處理請求,可能需花費一些時間。 準備中…
{ "type": "PROPERTY_GROUP_SCHEMA", "groups": { "schema_group": { "canonical_name": "Schema properties", "message_key": "smw-property-group-label-schema-group", "property_keys": [ "_SCHEMA_TYPE", "_SCHEMA_DEF", "_SCHEMA_DESC", "_SCHEMA_TAG", "_SCHEMA_LINK", "_FORMAT_SCHEMA", "_CONSTRAINT_SCHEMA", "_PROFILE_SCHEMA" ] } }, "tags": [ "group", "property group" ] }